Tag: các ứng dụng của năng lượng mặt trời

Những ứng dụng của năng lượng mặt trời

Những ứng dụng của năng lượng mặt trời

Năng lượng mặt trời còn được ứng dụng để sản xuất hydro, thông qua hiện tượng điện phân được thực hiện bởi các tế bào năng lượng mặt trời thì sẽ không gây ô nhiễm môi trường. Năng lượng mặt