Tag: nguồn năng lượng vô tận

Có thể sử dụng năng lượng mặt trời vào mùa đông hay không?

Có thể sử dụng năng lượng mặt trời vào mùa đông hay không?

Đặc biệt là binh nước nóng năng lượng mặt trời có bộ phận Bình bảo ôn, giúp cho việc giữ nhiệt của nước được 3 ngày. Thế nên 1 ngày nắng mà 3 ngày sau không nắng ta vẫn có