Tag: ứng dụng năng lượng mặt trời

Các ứng dụng của năng lượng mặt trời

Các ứng dụng của năng lượng mặt trời

Tia mặt trời xuyên qua tấm kính (1) tới tấm hấp thụ (2) bị hấp thụ phần lớn NL. Các tia nhiệt thứ cấp từ tấm hấp thụ có bước sóng Λ > 0,7μm bị tấm kính ngăng lại. Như